Årlig måleraflæsning

Vandværket sørger for aflæsningen pr. 31. december, via fjernaflæsning. De behøver derfor som forbruger, ikke foretage Dem noget i forbindelse med den årlige aflæsning af deres vandmåler.
 

Fjernaflæsning af målere uden samtykke

Myndighederne har slået fast, hvornår vandforsyninger må fjernaflæse målere, uden at indhente samtykke fra forbrugerne.

Aflæsning af målerdata til brug for andet end fakturering kræver ikke samtykke fra forbrugeren, når data bruges til driftsoptimering og/eller asset management, såsom:

- Lækageidentifikation
- Trykstyring
- Nedbringelse af varmetab
- Monitorering af stikledningers tilstand
- Produktionsplanlægning
- Kapacitetsudnyttelse
- Optimering af løbende vedligehold

 

- Håndtering af kundehenvendelser og lignende.

 

Indhentning af disse typer informationer er i samfundets interesse, og er derfor i direktivet undtaget kravet om samtykke fra den enkelte forbruger. Der kræves heller ikke samtykke fra forbrugerne, når de grundlæggende behandlingsprincipper i databeskyttelsesforordningens artikel 5 overholdes.