Vandanalyse af vandet fra Gilleleje Vandværk

Værsgo’ her får du den årlige information om vandets kvalitet. Vi opdaterer informationerne mindst én gang om året, men hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

Vandkvaliteten

På vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfiltre.

For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Gribskov Kommune.

Vi tager som minimum 18 årlige drikkevandsprøver, som bliver undersøgt for mange forskellige stoffer. Hvert fjerde år tager vi vandprøver fra hver af vandværkets boringer, og de undersøges for de samme mange stoffer som den årlige drikkevandsprøve. Vi får undersøgt vandet på et godkendt laboratorium. 

Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.

De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.

Vandet undersøges for: 

  • Mikrobiologiske forhold
    Kimtal ved 22o C, coliforme bakterier, E.coli og enterokokker.
     
  • Fysik og kemi
    Det er en lang række stoffer, herunder jern, mangan, nitrat, vandets hårdhedsgrad og pesticider.

De stoffer, der undersøges for, er beskrevet i drikkevandsbekendtgørelsen, som du kan læse på retsinforamtion.dk: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202768

Du kan se resultaterne af de seneste vandanalyser her:  Bregnerød Vandværk og Firhøj Vandværk

Hvis du vil vide mere om vandanalyser og drikkevandets hovedbestanddele samt mikrologiske parametre, kan du læse ”Sådan læser du en vandanalyse” på Danske Vandværkers hjemmeside: https://danskevv.dk/viden-om/hygiejne-og-kvalitet/sadan-laeser-du-en-vandanalyse/

 

Overskridelser af kvalitetskrav

De seneste år har der ikke været overskridelser af de vejledende kvalitetskrav.

Så meget vand indvinder vi årligt

Vandværket udpumper ca. 500.000 m3 årligt til ca. 6106 ejendomme/andelshavere svarende til ca.6900  forbrugere.

Her henter vi dit vand

Vandværket har 11 boringer, som er placeret ved Vandværket ved Hillerødvejen og ved Firhøj Vandværk

Alt vandet pumpes op fra disse boringer, som har en dybde på cirka 30 -80 meter

 

Denne forbrugerinformation er lovpligtig efter bestemmelsen i Miljø- og Fødevareministeriets gældende bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (kapitel 8).

 

Gilleleje Vandværk forsyner 6886 forbrugere med rent drikkevand.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne, styres og overvåges af computer. 
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind. 
Vandet bliver hentet i vandværkets 11 boringer. Vandværket udpumper ca. 500.000 kubikmeter vand til vandværkets forbrugere pr år. 

Gilleleje Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til vores forbrugere. 
GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland), samler de indberettede data fra prøver taget på selve indvindingsanlægget, 
på ledningsnettet eller fra tappesteder, der modtager vand fra Gilleleje Vandværk.

Prøveresultater fra Bregnerødværket og Kastanie Allé

Prøveresultater fra Firhøjværket

Prøveresultater fra Villingebæk Vandværk (forsyner Rævebakkens beboere)